Podmienky inzercie

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

1. Tieto Podmienky inzercie (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli Property4you

2. Prevádzkovateľom portálu Property4you (ďalej len „Portál“) a poskytovateľom služieb je spoločnosť ALL-JOBS s.r.o., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO 52256553, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 47693/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: admin@all-jobs.eu.

3. Službou sa rozumejú online realitné inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi Používateľmi Portálu (ďalej len „Služba“).

4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“). Služby portálu môžu využívať fyzické osoby, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy s Prevádzkovateľom dovŕšili 16 rokov.

5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba, ktorá má záujem uverejniť inzerciu s ponukou predaja alebo nájmu vlastného nehnuteľného majetku, ktorý nie je obchodným majetkom určeným na podnikanie (ďalej len „Súkromný inzerent“).

6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá využíva inzerciu predaja, nákupu alebo nájmu nehnuteľnosti v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inzerujúca nehnuteľný majetok vo svojom vlastníctve (ďalej len „Firemný inzerent“).

7. Inzerenti sú oprávnení pridávať na Portál inzerciu, ktorej predmetom je ponuka predaja, kúpy alebo prenájmu nehnuteľností alebo ich častí, ku ktorým inzerenti vykonávajú vlastnícke alebo iné práva, ktoré ich oprávňujú nakladať s inzerovanou nehnuteľnosťou v rozsahu inzerovanej ponuky.

8. Nehnuteľnosťou sa rozumie pozemok alebo stavba (spravidla dom, byt, nebytový priestor,iné stavby) spojená so zemou pevným základom. Prevádzkovateľ umožňuje Firemným inzerentom inzerovať aj ponuku realitných projektov stavieb v rôznom štádiu realizácie projektu.

9. Záujemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o kúpu alebo nájom nehnuteľnosti a za tým účelom využíva Portál na vyhľadávanie inzerátov, používa Doplnkové služby a využíva na Portáli s tým súvisiace služby ako napr. hodnotenie, kontaktovanie inzerentov a pod. (ďalej len „Záujemca“) .

10. Príslušným orgánom kontroly poskytovania služieb upravených týmito Podmienkami a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“).

II. Základné podmienky poskytovania služieb Portálu

1. Využívanie služieb Portálu je možné až po registrácií Používateľov na portáli Property4you a uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom. Služby nie sú určené fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

2. Prevádzkovateľ Portálu poskytuje Používateľom Portálu inzertné služby a súvisiace Doplnkové služby za odplatu. Právny vzťah medzi Používateľom (inzerentom, záujemcom) a Prevádzkovateľom vzniká uzatvorením zmluvy o inzercii alebo poskytnutí inej služby Portálu:

 • uzatvorením zmluvy a úhradou platobnou kartou alebo SMS s objednávkou inzercie podľa článku III, ods. 2 Podmienok,
 • doručením záväznej objednávky inzercie Prevádzkovateľovi, odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami,
 • vykonaním platby za Doplnkové služby podľa týchto Podmienok

3. Prevádzkovateľovi vzniká uzatvorením zmluvy povinnosť uverejniť objednanú inzerciu

alebo poskytnúť inú Službu a Používateľovi povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu a dodržiavať tieto záväzné osobitné Podmienky inzercie.

4. Účelom inzertných služieb je zverejnenie obsahu ponuky a dopytu kúpy, predaja alebo

prenájmu nehnuteľností. Prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov Prevádzkovateľ sprostredkováva Používateľom možnosť na základe zverejnenej ponuky inzercie pridávanej Používateľmi na Portál, uzatvárať obchody, ktorých predmetom je spravidla predaj alebo nájom jednotlivých kategórií nehnuteľností.

5. Prevádzkovateľ Portálu nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzercie, ani za obchody, ktoré boli uzatvorené na základe inzerovaných ponúk. Všetku zodpovednosť vyplývajúcu z uzatvorených obchodov znášajú Používatelia, ktorí sú v prípade uzatvorenia obchodu účastníkmi zmluvného vzťahu.

6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov zverejnených v inzertných ponukách inzerentov, tretími stranami.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejňovať inzerciu pridanú Používateľmi aj na iných inzertných portáloch, ktoré prevádzkuje, alebo ku ktorým má iné práva, vrátane vytvorenia konta Používateľa na príslušnom portáli, pokiaľ ho tam Používateľ nemal vytvorené. Tento spôsob rozširovania inzercie nie je Používateľovi osobitne spoplatňovaný.

8. Používateľ, ktorý inzeruje na Portáli ako Inzerent, garantuje , že inzeruje ponuku nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve, resp. nehnuteľnosti, ku ktorej vykonáva obdobné práva, ako vlastník. V prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu má Prevádzkovateľ právo vyžiadať si doklad preukazujúci právny vzťah vlastníka, resp. oprávnenej osoby k inzerovanej nehnuteľnosti (napr. kópiu listu vlastníctva), tieto inzeráty vymazať resp. bez upozornenia zrušiť Používateľovi prístup.

9. Inzerent má možnosť využiť niektorý z nasledujúcich zvýhodnených množstevných balíkov inzercie.

10. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu zverejní na Portáli vlastný obsah vo forme názorov, prejavov, podnetov, pripomienok, textov, obrázkov, videí alebo iných príspevkov (ďalej len „Príspevky“) elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje Prevádzkovateľovi zároveň práva nakladať s týmito Príspevkami a to aj vtedy, pokiaľ sú výsledkom duševnej tvorivej činnosti ( napr. dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov) v nasledovnom rozsahu: rozširovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených k Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

III. Cena inzercie a platobné podmienky

1. Služby inzerentov sú spoplatnené.

2. Úhradu ceny za služby Portálu môžu Používatelia uskutočniť spôsobom podľa charakteru zvolenej služby prostredníctvom SMS platby alebo platobnou kartou (platobná brána Stripe).

3. Cena inzercie pre Inzerentov je spoplatnená v závislosti od typu zvoleného balíka, na predplatené príslušné obdobie zverejnenia inzerátu.

4. Prevádzkovateľ ponúka nasledujúce inzertné balíky: ponuka balíkov

5. Všetky služby Zverejnenia inzerátu pre Inzerentov sú predplatené služby na určité obdobie (minimálne 30 dní). Po uplynutí predplatného obdobia inzerát bude deaktivovaný. Inzerát po deaktivácii zostáva uložený v profile používateľa pre prípadné obnovenie inzercie.

6. Vymazaním alebo deaktiváciou inzerátu pred skončením doby jeho platnosti nevzniká právo na vrátenie zaplateného poplatku za zverejnenie inzerátu, ani jeho alikvótnej časti.

7. Odoslaním aktivačnej SMS alebo vykonaním úhrady za zverejnenie inzerátu prostredníctvom platobnej karty(platobná brána Stripe) podľa týchto Podmienok Používateľ súhlasí so začatím poskytovania inzercie aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania služby). V zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z.z., udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Používateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8. Využívanie inzertných služieb Portálu nie je podmienené využívaním ďalších spoplatnených Doplnkových služieb špecifikovaných v článku XI. Doplnkové služby si Používatelia môžu objednať nad rámec základných inzertných služieb. Cenník doplnkových služieb

9. Pre účely spoplatnenia služieb Portálu pre Súkromných inzerentov (fyzické osoby nepodnikateľov) sú inzertné služby Portálu v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

IV. Ochrana osobných údajov

1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

2. Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete v Pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov.

V. Registrácia Používateľa

Využívanie služieb Portálu Inzerentmi je podmienené registráciou. Registrácia poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov a je potrebná v procese uzatvárania zmluvy o inzercii.

1. Inzerent môže používať služby Portálu iba po vykonaní registrácie. Registrovať sa môže vytvorením užívateľského účtu na Portáli Property4you.

2. Registrovaní používatelia môžu po prihlásení na Portál pridávať, odstraňovať a editovať inzeráty.

3. Neregistrovaní používatelia majú možnosť prezerať inzeráty.

4. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie prihlasovacích údajov do svojho užívateľského konta. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

5. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

VI. Sprístupnenie konta

1. Inzerenti môžu začať využívať inzertné služby po riadnom zaregistrovaní. Služba bude aktivovaná po odoslaní platby ceny za inzerciu Prevádzkovateľovi.

VII. Zmeny údajov inzerenta

1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu.

VIII. Povinnosti Používateľov

1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

a. nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom a nepoškodzoval osobnostné práva fyzických a právnických osôb, najmä ich česť, povesť a dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie,

b. bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku,

c. neobsahoval ponuku iných produktov alebo služieb, okrem tých, ktoré priamo súvisia s inzerovanou ponukou,

d. neobsahoval nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje a nezamlčoval údaje o vlastnostiach inzerovanej ponuky,

e. duplicitne (viackrát) neuverejňoval tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,

f. inzeroval konkrétnu nehnuteľnosť/nehnuteľnosti, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä bannerovej reklamy,

g. zverejňoval inzerciu výlučne s fotografiami a textami, ku ktorým Používateľ vykonáva práva autora a/alebo má k nim vysporiadané všetky práva, vrátane autorských práv,

2. Používateľ je povinný zaraďovať inzeráty do zodpovedajúcej kategórie a podkategórie podľa typu a druhu nehnuteľnosti, uvádzať skutočnú lokalitu, v ktorej sa predmet ponuky nachádza a uviesť v poli „Cena“ požadovanú trhovú cenu, prípadne uviesť „Cena dohodou“. Používateľ nesmie uvádzať zavádzajúce informácie, ktoré nezodpovedajú jeho skutočným požiadavkám.

3. Používateľ nie je oprávnený uverejniť tú istú ponuku niekoľkokrát. V opačnom prípade má Prevádzkovateľ právo zmazať duplicitné ponuky Používateľa, a to aj bez predošlého upozornenia a ponechať iba najaktuálnejšie pridanú ponuku.

4. V prípade zmeny aktuálnosti inzerátov alebo údajov v nich uvedených je Používateľ povinný vykonať bezodkladne aktualizáciu alebo úpravu inzerátov.

5. Používateľ nie je oprávnený uverejňovať ponuky nehnuteľností, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nie sú v čase ich zverejnenia určené na predaj, prenájom, podnájom, výmenu alebo dražbu. Takého ponuky je používateľ povinný bezodkladne odstrániť.

6. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu na účely, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo s Podmienkami. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

7. Používateľ je výlučne zodpovedný za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z obchodov uzatváraných na základe inzerovanej ponuky. Prevádzkovateľ nemá v právnych vzťahoch, týkajúcich sa prevodov alebo nájmu inzerovaných nehnuteľností postavenie zmluvnej strany, ani sprostredkovateľa takých obchodov.

8. Používateľ v žiadnom prípade nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom preberať a rozširovať obsah Portálu, najmä nie je oprávnený obsah kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda.

9. Používateľ je povinný postupovať, tak aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívateľského konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie. Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, najmä zamedzenie úniku prihlasovacieho mena a k nemu prináležiaceho hesla. Používateľ je povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho používateľského konta. Používateľ zodpovedá za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinnosti Používateľa uvedených v tomto ustanovení spôsobí škodu Prevádzkovateľovi, inému Používateľovi alebo tretej osobe.

10. Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné Používateľa kontaktovať.

IX. Spôsob pridávania inzerátov

1. Pridávanie inzerátov na Portál sa uskutočňuje týmito spôsobmi:

Vkladaním inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na Property4you

Kliknutím na „Pridať inzerát“ sa inzerent dostane na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Pre pridanie inzerátu je potrebné vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie.

Inzerát pridaný inzerentom je odoslaním správne vyplneného formulára automaticky platný po dobu 30 dní, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje. Zverejnenie inzerátu pre inzerentov je predplatená služba.

2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie.

3. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo bude inak nevhodná pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu na Portál takým Používateľom, ktorí porušujú platné právne predpisy a/alebo dobré mravy.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát, a to aj bez oznámenia Používateľovi. .

5. Inzeráty, ktoré sú v rozpore s týmito Podmienkami, môže Prevádzkovateľ zmeniť alebo odstrániť aj bez oznámenia Používateľovi, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. Ak Prevádzkovateľ z dôvodu rozporu s Podmienkami inzerciu Používateľa odstránil a došlo k odstúpeniu od zmluvy a k ukončeniu poskytovania inzertných služieb, považuje sa inzertná služba za poskytnutú v celom rozsahu a Používateľ nemá právo na vrátenie ceny uhradenej za inzertnú službu. .

6. Na Portáli je zakázané:

 • písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
 • do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
 • do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu (názov webstránky, ktorý umožňuje preklik),
 • v popise inzerátu alebo v jeho nadpise propagovať tovary alebo služby, ktoré nesúvisia s inzerovanou nehnuteľnosťou,
 • vkladať do popisu inzerátu kontaktné údaje, (vkladať kontakty výhradne na miesto na to určené v časti Kontakt),
 • pri pridávaní fotografií k inzerátu pridávať orámované a/alebo inak zvýraznené fotografie,
 • používať ilustračné fotografie, ktoré nezobrazujú ponúkanú nehnuteľnosť alebo vizualizáciu realitného projektu,
 • používať fotografie, ktoré zjavne nesúvisia s predmetom inzercie, alebo nie je možné jednoznačne určiť, že je na nich vyobrazený predmet inzercie,
 • pridávať do fotogalérie reklamné fotografie a obrázky, ktoré propagujú iné tovary alebo služby (či už ponúkané inzerentom alebo treťou osobou),
 • uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku), okrem vodoznaku (firmy môžu vo vodoznaku uvádzať svoje logo bez kontaktných údajov, logo nesmie obsahovať webovú adresu, ani jej časť),
 • používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...),
 • vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo inak odkazovať na iný zdroj a pod., (uvádzať informácie iba do priestoru pre text inzerátu, ktorý je na to určený),
 • používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
 • používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...),
 • atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

X. Administrácia inzerátov

1. Inzerent môže v systéme Property4you svoje manuálne pridané inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas doby ich platnosti. Všetky zmeny možno uskutočniť v sekcii „Moje inzeráty“ alebo priamo z detailu inzerátu.

XI. Doplnkové služby

1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby súvisiace s inzertnými službami, ktorých využívanie nie je podmienkou pre využívanie základných inzertných služieb Portálu. Tieto služby sú dostupné Používateľom za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami. Prevádzkovateľ poskytuje doplnkové služby na webovom portáli Property4you:

− Topovanie inzerátu prostredníctvom SMS alebo platobnou kartou(platobná brána Stripe)

2. Doplnkové služby sú v zmysle § 2 ods. 8 Zákona č. 102/2014 Z.z. pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

3. Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácii. Medzi spoplatnené doplnkové služby patrí:

a) Topovanie inzerátu prostredníctvom SMS alebo platobnou kartou(platobná brána Stripe)

Topovanie je zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. Topovaním sa inzerát posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v časti TOP vo výsledkoch vyhľadávania, Inzerát bude naviac označený označením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu na portáliProperty4you

XIII. Ukončenie zmluvy

1. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť v časti alebo v celku od zmluvy o inzercii a odstrániť inzerciu Používateľa z Portálu, v prípade, ak:

a) Používateľ nevie preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah alebo iné právo k inzerovanej nehnuteľnosti,

b) ten istý Používateľ pridáva inzeráty na Portál pod viacerými kontami,

c) obsah inzerovanej ponuky alebo časť inzercie je v rozpore s týmito Podmienkami,

d) Používateľ v obsahu inzercie alebo iným spôsobom zverejňuje obsah, ktorý je v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa, propaguje priamu konkurenciu Prevádzkovateľa alebo inak poškodzuje obchodné záujmy Prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o inzercií alebo inú spoluprácu s treťou osobou alebo s Používateľom, ak je tento priamou konkurenciou Prevádzkovateľa, ak táto osoba koná alebo konala v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa alebo inak poškodzuje alebo v minulosti poškodzovala oprávnené záujmy Prevádzkovateľa. Ustanovenie tohto bodu sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú s osobami podľa prvej vety tohto ods. 2 v postavení ovládaných alebo ovládajúcich osôb v zmysle ust. § 66a Obchodného zákonníka alebo ak sú inak majetkovo alebo personálne prepojené.

XIV. Zrušenie a deaktivácia užívateľského konta

1. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Používateľovi užívateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, v nasledovných prípadoch:

 • porušenie platných právnych predpisov SR a záväzných právnych aktov Európskej únie Používateľom;
 • Používateľ uverejnil obsah, ktorý je v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa, propaguje priamu konkurenciu Prevádzkovateľa alebo inak poškodzuje obchodné záujmy Prevádzkovateľa,
 • z dôvodu absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo užívateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta);
 • ak nedošlo k verifikácii užívateľského konta prostredníctvom e-mailu Používateľa (v prípade, ak Používateľ neoverí svoje nové konto nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta);
 • z dôvodu dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo užívateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);
 • na vlastnú žiadosť Používateľa, spôsobom uvedeným v profile Používateľa;
 • ak v súvislosti s používaním užívateľského konta hrozí vznik škody alebo vzniká škoda Prevádzkovateľovi alebo inému Používateľovi.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť (deaktivovať) Používateľovi jeho užívateľské konto, ak:

 • Používateľ neuhradil faktúru za služby Portálu v lehote splatnosti,
 • Používateľ prekročil počet inzerátov objednaných vo vybranom balíku inzercie,

3. Prevádzkovateľ na žiadosť Používateľa, ktorý si riadne vysporiadal svoje záväzky voči Prevádzkovateľovi, obnoví užívateľské konto deaktivované podľa ods. 2 tohto ustanovenia. Za opätovnú aktiváciu používateľského konta je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Používateľovi, poplatok vo výške nákladov spojených s týmto úkonom.

XIV. Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob, akým služby Portálu využívajú.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku technického výpadku služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ Portálu nezodpovedá za obsah pridávaný na Portál jeho Používateľmi, najmä nezodpovedá za pravdivosť inzercie a klamlivú a porovnávaciu reklamu uverejňovanú Používateľom. V prípade, ak sa Prevádzkovateľ dozvie, že obsah pridaný na Portál jeho Používateľmi je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo s týmito Podmienkami, je aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo výzvy oprávnený tento obsah blokovať alebo odstrániť spôsobom uvedených v týchto Podmienkach. Právo odstúpiť od zmluvy s Používateľom nie je týmto ustanovením dotknuté.

5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne prerušiť činnosť Portálu bez predchádzajúceho upozornenia aj bez uvedenia dôvodu.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s využívaním služieb Portálu, spôsobených najmä jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou iných Používateľov alebo z iných dôvodov.

XV. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade výskytu vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť, ak ide o odstrániteľnú vadu.

2. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

3. Používateľ môže uplatniť reklamáciu písomne na e-mailovej adrese Prevádzkovateľa support@all-jobs.eu Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

4. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu v lehote ustanovenej osobitným predpisom a oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie. V prípade, ak reklamáciu uzná ako opodstatnenú, je povinný vybaviť reklamáciu tak, aby boli uspokojené nároky Používateľa z vád reklamovaných služieb.

5. Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva. Máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („ARS “), ak sme na vašu žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedali zamietavo alebo sme na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh môžete podať príslušnému subjektu ARS; Vaša možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môžete, ak ste spotrebiteľom, využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu ec.europa.eu/consumers/odr. Orgán dozoru, ktorému podlieha naša činnosť, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom na Prievozskej 32, 820 07 Bratislava.

XVI. Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Tieto podmienky v znení ich nasledujúcich zmien, spolu s dokumentmi, na ktoré priamo odkazujú a ktoré sa považujú za ich imanentnú súčasť, a tiež spolu s objednávkou predstavujú celú zmluvu medzi vami a našou spoločnosťou ohľadom služby. Služba a podmienky jej poskytovania sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že nie ste občanom alebo nemáte sídlo či pobyt v Slovenskej republike.

2. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

3. Zmenu týchto podmienok zverejníme ako hromadný oznam minimálne 30 dní pred avizovaným dňom účinnosti zmeny. V prípade, ak nebudete súhlasiť s novým znením podmienok, počas tejto lehoty nám môžete doručiť žiadosť o ukončenie prístupu k predplatenej službe. Po uplynutí tejto lehoty strácajú účinnosť pôvodné podmienky a nadobúdajú účinnosť nové podmienky so zapracovanými zmenami.

4. Tieto podmienky inzercie nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2021