PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

PREVÁDZKOVATEĽ: ALL-JOBS s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 52256553, zapísaný Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 47693/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového obchodu https://property4you.online

1. ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a v mene prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa.

V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na nasledovné účely v závislosti od Vášho postavenia v súvislosti s vykonanými aktivitami na inzertnom portáli https://property4you.online:

Objednávka Služby, uzavretie zmluvy na diaľku a ďalšie plnenie v zmysle Podmienok inzercie v súvislosti s poskytovaním Služby

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely vybavenia objednávky tovaru/služby, doručenia tovaru/služby a riadneho plnenia zmluvných povinností v zmysle Podmienok inzercie

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. b) /spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na základe žiadosti dotknutej osoby je nevyhnutné vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy/

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje v rozsahu:

meno; priezvisko; adresa fakturačná; telefónne číslo; e-mail; údaje, ktoré su predmetom inzercie (fotografie)

Lehota na výmaz osobných údajov

do 24M od ukončenia zmluvného vzťahu

Registrácia používateľov

V prípade ak sa rozhodnete zaregistrovať a vytvoriť si profil na našom inzertnom portáli, Prevádzkovateľ za týmto účelom spracúva Vaše osobné údaje za nasledovných podmienok:

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. a):

- súhlas dotknutej osoby:

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. b):

- spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na základe žiadosti dotknutej osoby je nevyhnutné vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje v rozsahu:

prihlasovacie údaje; meno; priezvisko; e-mail; adresa fakturačná;

Lehota na výmaz osobných údajov

po dobu platnosti súhlasu:

doba platnosti súhlasu je 60 mesiacov odo dňa posledného prihlásenia registrovanej osoby. Pred uplynutím tejto doby je možné súhlas odvolať.

V prípade ak registrovaná osoba je aj inzerentom lehota na výmaz je minimálne po dobu 24M od ukončenia zmluvného vzťahu

Kontaktný formulár

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb za účelom kontaktovania prostredníctvom kontaktného formuláru

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa/ Hlavným oprávneným záujmom je komunikácia s klientmi a návštevníkmi obchodu

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje /emailová adresa, meno, prípadne údaje uvedené dotknutou osobou v obsahu správy/

Lehota na výmaz osobných údajov

do vybavenia požiadavky dotknutej osoby

Ďalšie účely spracovania údajov:

Evidencia a vybavenie reklamácií

Kategórie dotknutých osôb

inzerent/zákazník

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. c) /zákonná povinnosť vyplývajúca zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. b) /spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na základe žiadosti dotknutej osoby je nevyhnutné vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy/

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie reklamácie (údaje k reklamovanému tovaru)

Lehota na výmaz osobných údajov

5 rokov po ukončení reklamačného konania

Vedenie účtovníctva, spracovanie účtovnej a daňovej agendy

Kategórie dotknutých osôb

osoby uvedené v účtovných dokladoch

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. c) /zákonná povinnosť vyplývajúca zo zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Kategória osobných údajov

osobné údaje uvedené v účtovných a daňových dokladoch v rozsahu bežných osobných údajov

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6 M od uplynutia 10 rokov od splnenia daňovej povinnosti

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy, škody a iného právneho titulu

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby – účastník súdneho/exekučného konania resp. mimosúdneho vymáhania a osoby oprávnené konať v ich mene, dotknuté osoby, iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa - Hlavným oprávneným záujmom je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov/

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje / napr. meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu súdnych/mimosúdnych sporov, vymáhania náhrady škody a pohľadávok,.../

Lehota na výmaz osobných údajov

jednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne od uplatňovaného práva/nároku v zmysle ustanovení §100-§114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, minimálne 10 rokov od právoplatného skončenia súdneho/mimosúdneho vymáhania

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z., evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia

Kategórie dotknutých osôb

dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa - Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov/

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje týkajúce sa uplatnenia práva, osobné údaje týkajúce sa prípadného porušenia ochrany

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6 M od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany

Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)

Kategórie dotknutých osôb

inzerent/zákazník; návštevník portálu, dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, osoby, ktoré prejavili záujem o kontaktovanie, osoby uvedené v účtovných dokladoch;

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa - Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie sieťovej a informačnej bezpečnosti/

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na výmaz osobných údajov

jednotlivo podľa vymedzenej spracovateľskej operácie, kritérium na určenie – osobné údaje sa spracúvajú na pravidelnej každomesačnej báze správcom siete

3. AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • Oprávnené osoby/zamestnanci prevádzkovateľa
 • Partner zabezpečujúci spracovanie účtovnej agendy
 • Partner zabezpečujúci správu portálu
 • Subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

4. USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?

Prevádzkovateľ neuskutočňuje a ani neplánuje prenos osobných údajov mimo EÚ.

5. AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?

Prevádzkovateľ vykonal pred začiatkom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb tzv. test proporcionality (porovnávací test) pre každý nižšie uvedený oprávnený záujem, v ktorom posúdil jeho legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia:

 • Zabezpečovanie správy siete (sieťová a informačná bezpečnosť)
 • Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
 • Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
 • Komunikácia s klientmi a návštevníkmi obchodu prostredníctvom kontaktného formuláru

6. BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

7. „Cookies“

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť. Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke. Pri kontaktovaní nás ohľadom Vášho súhlasu uveďte id. č. súhlasu a jeho dátum. Upozorňujeme, že odmietnutie súborov cookie môže mať za následok obmedzenú funkčnosť našej webovej stránky.

8. AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?

 • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na adrese gdpr@all-jobs.eu Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: statny.dozor.@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk/uoou/ . V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

9. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ , UPLATŇOVANIE PRÁV

Vaše žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo otázky o ochrane osobných údajov môžete uplatniť u prevádzkovateľa na adrese: gdpr@all-jobs.eu Vašu žiadosť vybavíme bezplatne okrem výnimky podľa čl. 15 ods. 3 Nariadenia najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

10. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady:

 • zásada zákonnosti - osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb
 • zásada obmedzenia účelu - osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
 • zásada minimalizácie osobných údajov - spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú
 • zásada správnosti - dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme.
 • zásada minimalizácie uchovávania - osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
 • zásada integrity a dôvernosti - osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov.
 • zásada zodpovednosti - ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov.

11. ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb.